root - February 27, 2024

Ukusebenza nzima kukaBulelani Mvunyiswas nokuthanda umculo kumzisele indlela entle

Ophuma kwityotyombe elingasemva kwendlu kwizitalato ezixineneyo zaseDunoon,oyimvumi yegospile ethe yaba luphawu lwethemba kunye nenkuthazo. 

Ngomculo wokhole, uBulelani Mvunyiswa, 30, udlule kwisiqalo sakhe esiphantsi wasiwa kwindawo akuyo ngoku eParklands, apho amaculo akhe amnandi kunye namazwi akhuthazayo aqhubeka etsala umdla kubaphulaphuli. 

Uhambo lomculo lwakhe uMvunyiswa lwaqala ngo-2013 xa waqala wafumanisa ukuthanda kwakhe ukucula. 

Uthi ukhuthazwe yimvumi yomculo wokholo  engasekhoyo uSifiso Ncwane, efumana intuthuzelo nenkuthazo kwimiyalezo enamandla egqithiswa ngumculo kaNcwane. 

Italente yakhe yakhawuleza yaqatshelwa, kwaye ngo-2013 wakhulula ingoma yakhe yokuqala, awayiqambayo waze wayenza ngokwakhe. 

Uthi le ngoma ichukumise kakhulu kubaphulaphuli, wazibona sele ecula kwimisitho eyahlukeneyo, ezikolweni, nakwiinkomfa zecawe kwilali yakhe eSibangweni, eMtata, eMpuma Koloni. 

Njengoko udumo lwakhe lwalukhula, ngokunjalo nemfuno yomculo wakhe ingaphezulu. 

Ekhuthazwe ngabalandeli bakhe, wagqiba kwelokuba awubeke kwinqanaba eliphezulu umculo wakhe kwaye ngo-2014 waqokelela isibindi sokufudukela eKapa, wazinza eDunoon.

Kwiminyaka emithathu yokusebenza nzima kunye nokuzinikela kamva, wakhupha icwecwe lakhe lokuqala elinamaculo ali-12. 

Eli cwecwe laba bubungqina betalente yakhe nothando lwakhe kumculo wokholo, nengoma eyashisa izikhotha ethi “Yawa le Mbewu” yakhawuleza yathandwa ngabalandeli. 

Ukukhutshwa kwecwecwe kuphawule inguquko kumsebenzi kaMvunyiswa, nto leyo eyamenza ukuba aphume phambili kolu hlobo lomculo. 

Ngo-2018, wamenywa kwizikhululo zikanomathotholo ezahlukeneyo kudliwanondlebe, apho wabelana ngohambo lwakhe kunye nomculo nabaphulaphuli abaninzi. 

Kanye phambi kokuba ubhubhane we-Covid-19 uhlasele, uMvunyiswa waqala ukusebenza ngecwecwe lakhe lesibini elineengoma ezilishumi, elakhutshwa ngoJanuwari 2020. 

Ngelishwa, ubhubhane wahlasela, nto leyo eyanyanzela ilizwe ukuba livaleleke nzima. 

Lo nto yabangela ukuba kube nzima kuye ukulithengisa ngokupheleleyo eli cwecwe, kungoko wayethembele kumaqonga onxibelelwano afana noFacebook ukuba akhuthaze kwaye alithengise eli cwecwe. 

Ngaphandle kwemiceli mngeni, uqhubekile nokunxibelelana nabalandeli bakhe, ethengisa iingoma ezingatshatanga kunye necwecwe elipheleleyo elithi Mhlengi wam uyaphila ngeR100 kumaqonga edijithali. 

Uthi eyona ngoma ithandwayo nethandwayo kweli cwecwe ithi Ndigcobe Yesu.

Uthi bekunzima ukukhuthaza icwecwe ngexesha lobhubhani we-Covid-19 kodwa indlela entsha yokuthengisa yahlawula, kunye nabalandeli bakhe bebonisa inkxaso enkulu kumculo wakhe. 

Uthi abalandeli bebesoloko besondela kuye ngqo ukuba bathenge iingoma kweli cwecwe, ebeza kuzithumela ngoWhatsApp, nanjengoko iimoto ezininzi kule mihla zingezi nezidlali zeCD kodwa zineBluetooth. 

Xa ixesha lokubuya ekhaya laphakanyiswa ngexesha lokuvalwa kwe-Covid nzima wakwazi ukuvelisa iiCD, kwaye enye icawa yasekhaya yathenga iiCD ezingama-50 ngexesha. 

Ngokusebenza nzima nokuzinikela kumculo wakhe, ubomi bukaMvunyiswas buthathe inyathelo elimangalisayo. 

Ukusuka kwityotyombe elingasemva kwendlu ukuya eParklands apho bonwabela ubutofo-tofo beflethi yale mihla, eyenzeka ngenxa yengeniso yakhe ngokuthengisa umculo wakhe nokusebenza njengomphathi kwinkampani yokhuseleko yabucala eTable View. 

Impumelelo yakhe ayitshintshanga nje kuphela imeko yakhe yokuhlala kodwa kwanewodrophu yakhe, njengoko eqhayisa ngeempahla nezihlangu zomyili. 

“Ndiyakuthanda ukuzimela kakuhle phambi kwabalandeli bam ndithenga iimpahla ezindilisekileyo ndizixuba neempahla zomyili ukutsala imiphefumlo endifuna ukuyizuza kuKrestu ndisebenzisa umculo wegospile, utsho uMvunyiswa. 

Uthi abalandeli bakhe bayazingca ngaye ngencasa yakhe yempahla kodwa usengumntu ozithobileyo.

“Ngamanye amaxesha udumo luyatshintsha isimilo sabantu, kodwa ndisekwangulo Bulelani, utsho. 

Phakathi kwabalandeli bakhe abazinikeleyo kukho umhlali waseDurbanville oneminyaka engama-37 ubudala, uXolelwa Pali. 

UPali uthi waqala ukulandela uMvunyiswa ngo2021 emva kokumbhaqa kuYouTube. 

“Ndinothando olunzulu lomculo wegospile, kwaye xa ndikhubeka kwiingoma zakhe, ndathabatheka ngoko nangoko. 

Kukho omnye ngokukodwa, uYawa lembewu, ondishukumisayo ngenene; indenza ndibuve ubukho bukaThixo ngalo lonke ixesha eyicula, utsho uPali. Uthe ebengumlandeli okhutheleyo ukusukela ngoko.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *