root - April 9, 2024

Kukho iindlela ezahlukeneyo kodwa khumbula ukufaka isicelo kwangethuba kwivoti ekhethekileyo ukuba uyayifuna. 

Mary-Anne Gontsana 

Abantu abakhubazekileyo abajongene nemingeni ekuvoteni kwabo ngokwesiko banokhetho olwahlukeneyo olufumanekayo kuNyulo Jikelele lwe-29 kaCanzibe.

Iivoti ezikhethekileyo zingaphonswa kwiintsuku ezimbini phambi konyulo kwaye kukho uvoto lokundwendwela ekhaya kwakhona, kodwa kufuneka ufake isicelo phakathi komhla we-15 kuEpreli kunye nowe-3 kuMeyi. 

Kukwakho ne-template ye-braille yokunceda abantu abangaboniyo kwindawo yokuvota, kwaye abantu banokuba nomncedi ohamba nabo, kodwa kukho imigaqo ethile. 

UThobeka Faku, 73, uzimisele ukuvota kuNyulo Jikelele lwalo nyaka ngomhla wama-29 kuCanzibe. Kodwa akakwazi kuhamba kakuhle emva kokuwa okubuhlungu kwiminyaka embalwa edlulileyo. 

Usebenzisa iintonga, kodwa imilenze yakhe ayikakwazi ukumxhasa ngaphezu kwemizuzu embalwa. 

Isikhululo sakhe sokuvota sikwisikolo esikwiCandelo la-H, eKhayelitsha, esingekude nekhaya lakhe, kodwa sithe qelele kakhulu ukuba angahamba ngeenyawo. 

“Ukuvota kubaluleke kakhulu. Inye into endiyifunayo kukuba ivoti yam ibenegalelo kulentswela-ngqesho,” utshilo. 

“Ndinexhala lokuba andizokwazi ukuya kwindawo yokuvota ngenxa yobuthathaka bemilenze yam. Andinaso isitulo esinamavili. Kusenokufuneka ndicele abanye abantu ukuba bandikhaphe.” 

Umtshana kaFaku, uSibongiseni, uyinxalenye yombutho okhuthaza amalungelo abantu abakhubazekileyo, iFreedom To the Forgotten. 

Uthe batyelela izikhululo zokuvota eKhayelitsha ngeentsuku zokubhalisa ngeenjongo zokufundisa abavoti abaphila nokukhubazeka. 

Injongo yabo kukuba abantu abakhubazekileyo babe phambili kwimfundo yabavoti.

“Ingaba abantu abakhubazekileyo … bayazazi iinketho zabo? Ngaba bayazi ngovoto olukhethekileyo? Ingaba i-IEC ibenzela ntoni abantu abakhubazekileyo abangazukwazi ukuya kwindawo yokuvota nge-29 kaCanzibe?”

Leyo luhlobo lwemibuzo ekufuneka siyibuze kwaye sifumane iimpendulo kuyo, esinokuthi siyidlulisele kwabanye,” utshilo uSibongiseni. 

Igosa lonyulo kwiphondo uMichael Hendrickse uthe i-IEC eNtshona Koloni isebenza nemibutho emininzi emele abantu abakhubazekileyo. 

Ucacise amanyathelo i-IEC ewathathileyo ukunceda ukuba kuvotelwe abantu abakhubazekileyo. 

Iimfama “Sikunye neBhunga leSizwe labangaboniyo laseMzantsi Afrika (i-SANCB), siye saqulunqa uncedo lokuvota olubizwa ngokuba yi-Universal Ballot Template (okanye i-UBT ngokufutshane) ukunceda abantu abakhubazekileyo nabaneemfuno ezizodwa ukuze bavote ngokufihlakeleyo ngexesha lonyulo,” utshilo uHendrickse. .

Ngokutsho kwewebhusayithi ye-IEC, ithempleyithi sisixhobo sokuvota esenziwe ngeplastiki emnyama eqinileyo apho kufakwa khona iphepha lokuvota. 

Noko ke, ithempleyithi ayilophepha lokuvota le-braille. 

Umphambili wasekunene wethemplethi uneflap enefestile ezisikiweyo ezinenombolo kwi-braille kunye neprinta enkulu emhlophe ephakanyisiweyo. 

Xa iphepha lokuvota lifakwe kwithemplethi, ifestile nganye ingqinela umgqatswa okanye iqela elithile kwaye umvoti ukhululekile ukuba enze amanqaku akhe ngokuzimeleyo. 

Zonke izikhululo zokuvota kufuneka zibe nalo olu ncedo lokuvota. 

UHendrickse uchaze ukuba umthetho wolonyulo uvumela ukuba umntu ofuna uncedo ngenxa yokukhubazeka ngokwasemzimbeni ancediswe ngomnye umntu oneminyaka eli-18 nangaphezulu kwaye engeyiyo iarhente yalo naliphi na iqela okanye umgqatswa ozimeleyo. 

“Kwimeko ezinje, igosa elichopheleyo liya kukhupha amaphepha okuvota umvoti kunye nomncedisi wakhe bangene edwaleni, apho umncedisi uya kuncedisa umvoti. 

“Kule nkqubo akukho naliphi na igosa le-IEC okanye ii-arhente eziya kubakho kwindawo yokuvota. Ii-arhente ziza kubakho kuphela xa umvoti ecela umongameli ukuba ancedise ekuvoteni,” utshilo uHendrickse. 

UYanga Dyantyi, ongaboniyo, uthe ngethuba eyobhalisela ukuvota eKhayelitsha wafumanisa ukuba inkqubo ihambe kakuhle. Abantu abasebenza kwindawo yokubhalisa babeluncedo yaye benobuhlobo. 

“Ndicinga ukuba ekuphela kwento endinokuyithetha kukuba sifuna imfundo ethe kratya kunye nokwazisa malunga nenkqubo yokuvota ingakumbi ukukhuthazwa kokhetho olulodwa. 

Kwaye kufuneka sikhumbule ukuba ayingabo bonke abantu abangaboniyo abakwaziyo ukufunda ibraille,”utshilo uDyantyi. 

Iwebhusayithi ye-IEC ithi i-Universal Ballot Template ikwajolise ekuncedeni abantu abangakwazi ukufunda nokubhala, abantu abangakwazi ukufunda nokubhala okuphantsi, kunye nabantu “abaneemo zemoto kunye nezothutho ezingasivumeliyo ukuba kubekho isandla esizinzileyo”.

Iivoti ezikhethekileyo U-Hendrickse ukwacacisile ukuba abavoti kwizibhedlele okanye kwiindawo zabantu abadala banokufaka isicelo sevoti ekhethekileyo. 

Olu kuvota lwenzeka ngomhla wama-27 nowama-28 kuMeyi, phambi konyulo oluphambili. 

Luxanduva lomvoti ukwenza isicelo sevoti ekhethekileyo, kunye nokwenza amalungiselelo kunye neziko labo ukwenza amalungiselelo ayimfuneko, ucacise watsho uHendrickse. 

Ungaqalisa ukwenza isicelo sevoti eyodwa ukusuka nge-15 kuTshazimpuzi. 

Izicelo mazingene ngentsimbi yesi-5pm nge-3 kaMeyi. 

Ukutyelela ikhaya okanye iziko, unokufaka isicelo kwi-intanethi ku-www.elections.org.za okanye ngokungenisa ifomu yesicelo kwi-ofisi ye-IEC ekufutshane nawe. 

Igosa le-IEC liya kuthi, ngomhla wama-27 okanye ngama-28 kuCanzibe, lityelele idilesi oyinike kuxwebhu lwesicelo sakho. 

Ukufikelela kwisitulo esinamavili. Ukuba isikhululo sokuvota asifikeleli ngesitulo esinamavili, i-IEC isiqinisekisile ukuba iza kuthatha amanyathelo okunceda abantu abasebenzisa izitulo ezinamavili ukuvota. -GroundUp

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *