root - April 26, 2023

Owayesakuba nguceba we-ANC ubulewe ngethuba kubanjwe intlanganiso malunga nekamva leentsapho ezihlala ngakumgaqo kaloliwe eKapa. 

Tariro Washinyira 

Owayesakuba nguceba weANC nokwalitshantliziyo uLoyiso Nkohla udutyulwe wabhubha ePhilippi eKapa apho ebezimase indibano yokushukuxa wabantu ekufuneka bafuduke kunlmngcele kaloliwe weCentral Line.

Abanye abantu abathathu, abasetyhini ababini kunye nendoda, bonzakele, ngokwengxelo yeNkonzo yesiPolisa yoMzantsi Afrika (SAPS).

“Injongo yolu hlaselo ayikaziwa. Amapolisa aseNyanga aphanda amatyala okubulala nelokuzama ukubulala,” sitshilo isithethi samapolisa eNtshona Koloni uWarrant Officer Joseph Swartbooi. 

UNkohla wayengummeli weentsapho ezazihlala kumzila kaloliwe eLanga, eKhayelitsha nasePhilippi emva kokuba lo mzila uyekile ukusebenza ngo-2019, ebuza uMphathiswa wezoThutho uFikile Mbalula kunye neSixeko saseKapa ngenkqubela eyenziweyo yokufudusa ezi ntsapho. 

Ngaphambili, njengenxalenye yombutho kaSes’khona, wayesaziwa ngendima yakhe “kuqhankqalazo olungelulo” lwaseKapa olukhalazela ukungacoceki kakuhle kwamatyotyombe. Ngenyanga yoMnga kulo nyaka uphelileyo uNkohla waququzelela uqhankqalazo eCape Town Civic Centre ngenxa yokulibaziseka kokusiwa komnye umhlaba. 

Ukufika kukaGroundUp kwindawo yendibano yangoMvulo kwisikhululo samapolisa ebesisakuba sePhilippi, ngentsimbi ye-13:00 emva kwemini, umzimba kaNkohla wawusalele phantsi. Lo mmandla wawubiyelwe kwaye inkitha yabantu yayimi kufutshane. 

UPhilip Mnisi, ongomnye wamalungu ekomiti elawulayo kumatyotyombe ase-Eyadini kumzila kaloliwe ePhilippi ebekwindibano ngethuba kudutyulwa uNkohla.

 “Besigqibile ukuthandaza, uNkohla ebesandokukhupha ifayile esiza kusinika i-ajenda yentlanganiso xa kufike abantu badubula. Uthe ngokuqinisekileyo nguNkohla ebejongwe nguye. 

“Wasebenza ngokungayekiyo kwinkqubo yokufuduka. Kukho abantu abebengonwabanga ngumsebenzi ebewenza.” 

“Siphulukene nenkokeli egxile kuyo, engoyikiyo.” UMnisi uthi bezikhona iikhamera kule ndawo kwaye unethemba lokuba baza kubanjwa aba babulali.

Uceba wakwaWadi 80 uLindikhaya Payiya. 

“Abanye abantu ababelapha ababone ubuso bathi abababoni abantu.” 

UPayiya uthe ukubulawa kuza kulibazisa inkqubo yokufuduka. “Sibuhlungu kakhulu kuba uLoyiso ngomnye wamatshantliziyo esiwaziyo ukuba ebezimisele ukunceda abantu basematyotyombeni. Siphulukene nomntu owayesoloko ekulungele ukunceda abantu abangathathi ntweni.” USekela Mphathiswa weSebe loPhuhliso lwamaPhandle noBuyekezo lweMihlaba uMcebisi Skwatsha utyelele indawo yolwaphulo-mthetho. 

Kwividiyo eshicilelwe kwiphepha lika-Ezitshisayo kuFacebook uye wathuthuzela umkaNkohla kunye nabo babemazi. “Kukhangeleka ngathi kukubulala,” utshilo uSkwatsha.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *