root - May 28, 2024

Intswela-ngqesho kunye neemeko zokuphila eziphantsi zibangela ukungakhathali ekuvoteni 

INTATHELI YETHU

Kwabanye abahlali abasebatsha abahlala kumatyotyombe amdaka, athanda ukutshiswa ngumlilo, akukho mdla ungako wokuthatha inxaxheba kunyulo oluyimbali lwangoLwesithathu. 

Ulutsha lukhankanya ukunqongophala kwamathuba emisebenzi, iinkqubo zolutsha, kunye neemeko ezingentle zokuhlala njengezizathu zokuphoxeka kwalo kwinkqubo yokuvota. 

Akukho nentengiso kumajelo eendaba ezentlalo ethunyelwe ngabaphembeleli abahlawulwa ngamaqela ezopolitiko ibahenda ukuba batshintshe iingqondo zabo kwaye bavote. 

Ivolontiya elingutitshala wesikolo samabanga aphantsi uThembekayo Matyalarha, oneminyaka engama-20   ehlala kumatyotyombe eDunoons Doornbach uthe okoko wenza imatriki ngo-2021, akaphangeli kwaye wathatha inkqubo yokufundisa yamavolontiya kuba xa ehlala ekhaya iphelela ekubeni ngumfundi.

“Andizukuvota. Umama uneminyaka engaphaya kwamashumi amabini ehlala etyotyombeni. Mininzi imililo yamatyotyombe, utshilo uMaytalarha. 

“Akukho mbutho wezopolitiko uza kusityelela xa kusitsha amatyotyombe kodwa ngoku uyeza kuba lulonyulo, utshilo utata wabantwana ababini abancinci. 

Uthi kuye kwanqunyanyiswa ukucinywa kwemoto ngelixesha lokukhankasela unyulo kwaye uqikelele ukuba iya kubuya ukuba iANC ihleli ingoyiswa.

Uthi oontanga bakhe abavoti, kodwa ukuba bekuphethe i-EFF, bebeza kubavotela.

Nangona kunjalo, uthi ukholelwa ukuba ukuvotela i-EFF ngoku ingaba yinkcitha-xesha kuba bengazukuphumelela, ngoko ke ivoti yakhe ingadlala. 

“Ipolitiki ayisebenzi. Ndikhathazeke kakhulu. Yonke into iyandicaphukisa. Ukugqibelana kwabo bamcenga umama ukuba avotele ngokuthi bazomakhela indlu, kodwa ukuza kuthi ga ngoku usahlala etyotyombeni. 

“Abaphembeleli abanakusiphembelela ukuba sivote. Ndinike isikipa seANC, ndisinxibe njenge pyjama. 

UMasiphiwe Mfefe, 24, uhlala kwindlu yeRDP eDunoon kwaye ukwalivolontiya elingutitshala kwisikolo samabanga aphantsi. 

Uthi akazange abhalisele ukuvota kuba akanamdla. 

Asiboni nkqubela phambili yokuvota. Nokuba siyavota okanye asivoti, izakuba yiANC. Akukho tshintsho, utshilo uMfefe.  

Nangona engasokoli ekhaya, ufuna amathuba.  Ukongeza, uthi imibhobho yelindle kwindawo yakhe mibi kangangokuba sihamba ilindle.

Kodwa uLebo Maki, 21, uthe uzakuvota. UMaki livolontiya likatitshala kwisikolo esinye kwaye uhlala kwityotyombe elinegumbi elinye elingasemva kwendlu eDunoon, ahlala kulo namalungu amathathu osapho. 

UMaki uthe ivoti yakhe iya kwi-EFF.

Uthe uphawule ulwazi oluninzi olungeyonyani kumaqonga eendaba ezentlalo, aziswa ngamaqela ezopolitiko ngabaphembeleli abahlawulwayo, ethembisa ngokwakha izindlu kunye nokubonelela ngemisebenzi. 

Kodwa akalindelanga ukuba ivoti yakhe yenze nawuphi na umahluko: ndingavota okanye ndingavoti  ndizakuhlala ndingaphangeli. 

U-Intle Mbanga, 19, waseDunoon uthe iza kuba sisihlandlo sakhe sokuqala ukuvota. “Ndiqala ngqa ukuvota. 

Indenza ndibe nomdla ngakumbi kuba indinika ilizwi esizweni, utshilo uMbanga “Inye (ivoti) yenza umahluko. 

Ngaphandle komnye nguziro. Uthe abantu abahlala ezilokishini abanalizwi, nanjengoko abezopolitiko abaphetheyo bebegxile kakhulu kubantu abadinga iinkonzo, kodwa banike ingqwalasela kubantu abahlala kwiindawo ezifumileyo. 

“Umzekelo, ubona iindlela kwiindawo ezifumileyo zaseTable View sele zicocekile, kodwa ubona abantu becoca iindlela kodwa kungekho mdaka kodwa apha [eDunoon] iindlela zimdaka kwaye akukho mntu ucocayo. 

Uthe uzakuvotela iEFF nanjengoko igxile kulutsha nokwakha ikamva, logama iANC inabantu abadala kakhulu abacingela iimfuno zabo kuphela.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *