root - February 27, 2024

ISanco iyabuxhasa ubunkokheli bethutyana de kubanjwe unyulo 

Peter Luhanga 

Ukugxothwa kukaceba wakwa ward 104 eDunoons uMessie Makuwa yiANC kubangele ukuba uceba weANC uLazola Gungxe angeniswe njengonobhala wethutyana yimibutho eOliver Tambo. 

Esi sibhengezo senziwe kwindibano yabahlali eSophakama Primary School eDunoon ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kweyoMdumba, kulandela ukuba uMakuwas ebuyele kwinyanga engaphambili.

Le ndibano, ebichotshelwe ngusihlalo weANC kwisebe leANC uOliver Tambo uAndile Peter, ibizinyaswe ziinkokheli zabahlali nezitalato ezingamashumi asixhenxe anesithandathu ezisuka eDunoon namatyotyombe ajikelezileyo, nabameli beDunoon Taxi Association (DTA). 

Ukubizwa kukaMakuwa kuza emva kwendibano yekomiti elawulayo yommandla ngeCawe umhla we-25 kweyoMqungu ebisingathwe yi-ANC kwiNgingqi yaseDullah Omar kwaye kubalelwa kukonakala kobudlelwane bakhe nesebe leANC kunye noluntu, ebonwa njengengenakulungiswa nangona kuye kwazama ukungenelela.

Ikomiti esebenzayo yeANC ephondweni, kwisigqibo esithunyelwe ngunobhala wephondo uNeville Delport ngomhla wama-20 kweyoMdumba, yabhengeza ngokusesikweni ukumiswa kukaMakuwa njengoceba wewadi. 

Kodwa uMakuwa akakarhoxanga kwisikhundla sakhe sobubhunga. 

NgokukaPeter, ukunqunyanyiswa kwakhe okwethutyana kwi-ANC kusisandulela senkqubo yoluleko yangaphakathi. 

Uthi ukuchongwa kukaGungxe njengonogcino wethutyana linyathelo lethutyana elijolise ekuqinisekiseni ukuqhubeka komelo kwaWadi 104 de kube kuqhutywa unyulo lovalo sikhewu kule wadi. 

Uthi isebe leANC uOliver Tambo lizibophelele ekuzibandakanyeni noluntu kwimiba yolawulo nophuhliso kule wadi, eqinisekisa abahlali ukuba iminqweno yabo iseyeyona iphambili.

UMakuwa ngoMvulo uvakalise ukuba akazi nto, kwaye akamenywanga kwintlanganiso ngeCawa. 

Uvakalise ukubhideka ngenxa yezizathu zezenzo zeqela lakhe, esithi akazi nakuphi na isenzo esibi esinokwenza ukuba aphathwe ngolo hlobo. 

Uthe akafumananga nxibelelwano lusesikweni malunga nokwaphulwa kwesivumelwano sakhe sengqesho. 

UPeter uthi emva kokubuyiswa kukaMakuwa ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kuJanuwari, abahlali baseDunoon bajongene nemiceli mngeni yokuhanjiswa kweenkonzo, kuquka nokufumana ubungqina bedilesi. 

Uthe uGungxe uzakuyenza imisebenzi enjalo okwangoku. 

“Uceba kufuneka anyanzelise umoya wabantu, asebenze njengesicaka endaweni yokuba abe yinkosi, kubalulekile ukuba ashiye izikhalazo zakhe agxile ekukhonzeni uluntu, utshilo uPeter. 

Uthe umncedisi ka Makuwa, owayefudula esebenza phantsi kobesakuba nguceba we-ANC kwaWadi 104 uLubabalo Makeleni, nothe waphela ngo-2021, uzakuqhubeka esebenza njengomncedisi kaGungxe. 

Oku kuya kuqinisekisa ukuqhubeka konikezelo lweenkonzo. Ezinye iinkokheli zabahlali kule ndibano zithe azimazi uGungxe kwaye zabuza ukuba kutheni kwafunyaniswa uceba wePR ngaphandle kweDunoon xa kukho abahlali bengingqi abanobuchule abanokuthi bafezekise le ndima. 

Ephendula, uPeter uthe ukusasaza i-PR councillor, kufuneka ibe ngumntu osele ebambe kweso sikhundla phantsi kombutho. Ke ngoko, uceba wePR osele umiselwe kwindawo leyo.

ISanco Dunoon ifake izikhalazo kwiANC, nto leyo eyakhokelela ekubeni uMakuwas abuyiselwe. Usihlalo weSANCO eDunoon uSinethemba Matomela usincomile isigqibo seANC sokumisela iGungxe.

“Siyi-SANCO siyamamkela uceba wethutyana. Akamtsha kwindawo yethu. Uyaziqonda iimfuno zoluntu lwethu.

Siyathemba ukuba kuya kubakho umahluko omkhulu. Sizosebenzisana naye ukuba ufuna ukusebenza nathi, utshilo uMatomela. 

Usihlalo weDTA, uHoward Ngongco, uncome iinkokheli zabahlali ngendlela ezithule ngayo ekusombululeni izikhalazo zikaMakuwa. 

Malunga nezikhalazo ezijoliswe kuMakuwa, uNgongco uncome iinkokheli zabahlali ngokulandela imigudu eyiyo neANC endaweni yoqhanqalazo olunobundlobongela. 

“Aniwonanga nto ngoqhanqalazo, kufuneka niqhubeke nisebenza ngolo hlobo, utshilo uNgongco. 

UGungxe, nohlala eParklands, uthi umbutho weANC umnike umsebenzi kwaWadi 4, 32, 55, 113. Uthi uxelelwe kuLwesihlanu weveki ephelileyo ukuba umiselwe ukusebenza kwaWadi 104 de kufike unyulo lovalo sikhewu.

“Mna ndingumthunywa weANC, ukuba umbutho undinike umyalelo wokumatsha ndingaya naphi na, kuthiwe ndisasazwe kwaWadi 104, kukusasazwa oko. 

I-ANC isasaza naphina apho kukho imingeni yokusebenzela abantu bethu, utshilo. Uthe eyona nto ibalulekileyo kukuqinisekisa iinkonzo eDunoon. “Imiba yezopolitiko nemingeni iza kuqwalaselwa yiANC,” utshilo.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *