root - November 14, 2023

UMiss Dubula ubalisa ibali lakhe

NGUAMBESIWE MBANA

UKanya Soyizwapi (23) nowaziwa ngelika Soyz Kay nothandwa ngabalandeli bakhe ngelithi Miss Dubula ngenxa yoshicilelo lwakhe lweevidiyo ezihlekisayo kuTikTok yinzalelwana yaseMpuma Koloni.

Uzalelwe waze wakhulela eMthatha nangona elona khaya lakhe lookhokho likuGatyane eMpoxolo, ekhuliswa ngumzali omnye uNomta Soyizwaphi kwakunye noradrenaline wabo omdala uSive Soyizwapi. Ufunde amabanga akhe aphantsi eGladys King Skills Centre waze waqongqotha aphakamileyo eHoly Cross nekwaseMthatha. Emva kokuphuma kumabanga aphakamileyo ungenele imfundo ephakamileyo ngonyaka wama2021 e-Eastcape Midlands TVET College eseGrahamstown eyofundela iFinancial Management.

“Abantu abaninzi abayazi ukuba ndaqala ukudidiyela iividiyo ngonyaka wama-2017 nangona leyo into ingazange iphumelele,” utshilo uKanya. Yayisoloko ingumnqweno into yokwenza icontent waze waphinda wandwendwela iphupha lakhe kwakhona ngoMatshi kunyaka wama2022 emva kokufumana ikhasi lonxibelelwano kwanokonwabisa uTikTok. Abantu abadlale indima enkulu ekumkhuthazeni nanjengoko ebebathanda nguLasizwe kwakunye noMoghelingz.

“Inkxaso endiyifumanayo ingummangaliso kwaye iyandimangaza oko ingakumbi esuka kumama wam,” ecacisela iintatheli zephephandaba I’solezwe uSoyizwapi utshilo. Uqhubeleke ngelithi unozala wakhe umkhuthaza rhoqo kangangokuba banxibelelana oko kwikhasi uWhatsApp amxelele ngendlela anetalente ngayo kwanahlekisa ngayo kwiividiyo zakhe. Maxa wambi umama uSoyizwapi umthumelela neevidiyo zomtshana wakhe oneminyaka emine(4) egigitheka ngenxa yokonwabela ezi vidiyo zikaMa’am “Dubula”. Uququmbele ngelithi ngaphandle kwabahlobo bakhe nosapho lwakhe abalandeli bakhe basoloko bemnika amazwi enkuthazo oko.

Emva kokuduma kweevidiyo zakhe zifikelela kwizigidi zabantu uye waqatshelwa kakhulu luluntu kwaye ngawo onke amaxesha xa ezihambela basoloko bekhona abo baye bacele ukufota naye. Uqhubeke ngelithi abaninzi baye bothuke ukuba ngowasephondweni nanjengoko becinga ukuba ngowaseRhawutini.

“Ukuba ngumdlali weqonga sisithandwa sam sokuqala kwaye iphupha kukuzibona ndiyenza ngokusesikweni khon’ukuze ndikwazi ukufikelela kuzwelonke kwaye uTikTok liqonga elihle kakhulu ukufikelela apho,” utshilo. 

Uqukumbele ngelithi kwiminyaka emihlanu ezayo uzibona ezihlalela eRhawutini kwandonga ziyaduma engomnye wabadlali beqonga ababalaseleyo kwanendoda enamashishini ayo.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *