root - November 19, 2022

Ukusebenza nzima kukaBulelani Mvunyiswas nokuthanda umculo kumzisele indlela entle Ophuma kwityotyombe elingasemva kwendlu kwizitalato ezixineneyo zaseDunoon,oyimvumi yegospile ethe yaba luphawu lwethemba kunye nenkuthazo.  Ngomculo wokhole,...

ISanco iyabuxhasa ubunkokheli bethutyana de kubanjwe unyulo  Peter Luhanga  Ukugxothwa kukaceba wakwa ward 104 eDunoons uMessie Makuwa yiANC kubangele ukuba uceba weANC uLazola Gungxe angeniswe...

UMakanaka Muzuva ugqame njengophumeleleyo uphezulu phakathi kwabafundi abahlanu abaphezulu bematriki ngo-2023 eSinenjongo High School, eJoe Slovo Park, eMilnerton. Ifoto: Peter Luhanga  Bamenzile umahluko ngaphandle kwemicelimngeni...

Uceba uMessie Makuwa uvile ngokukhutshwa kwakhe kwimizuzu nje embalwa phambi kwebhunga lebhunga leSixeko saseKapa  UMakuwa uthi ukulungele ukulwa nokubizwa kwakhe enkundleni.  Peter Luhanga  Kwimeko eyothusayo,...

UAugust Plaatjies uqhuba idabi lomntu omnye ngokuchasene nenkunkuma.  Exhobe ngomhlakulo, u-August Plaatjies wenze iphulo lakhe lobuqu ukususa izitalato zeemfumba zenkunkuma engaqokelelwanga kwilokishi yaseDunoon, eKapa.  UPlaatjies,...

Izikolo zaseprayimari zilungiselela ubhaliso lwasemva kwexesha, abazali bayakhuthazwa ukuba bagqibezele naziphi na izicelo ezifike emva kwexesha ngoko nangoko Izikolo eziziiprayimari eDunoon zibhaliswe ngokupheleleyo kuwo onke...

UGiven Mabusela ubhengezwe njengoswelekileyo ekufikeni kwakhe kwikliniki yaseDu Noon  Peter Luhanga  UGiven Mabusela, 46, ubhubhe ngomhla wesithandathu kweyeNkanga, ngethuba eselugcinweni lwamapolisa aseTable View.  Xa amapolisa...

Ambsiwe

UMiss Dubula ubalisa ibali lakhe NGUAMBESIWE MBANA UKanya Soyizwapi (23) nowaziwa ngelika Soyz Kay nothandwa ngabalandeli bakhe ngelithi Miss Dubula ngenxa yoshicilelo lwakhe lweevidiyo ezihlekisayo...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 22.17.08

Ngenxa yempalalo gazi AMBESIWE MBANA Yaba ngummangaliso omkhulu into yokuqalwa kokuphekelwa abo basweleyo khon’ukuze bangalal’izisu zikhal’umoya ngenxa yokungqengqa kwekati eziko.  UAndiswa Ncamiso yinzalelwana yaseKomani neye...

implement budget cuts

Umphathiswa wezemali uEnoch Godongwana ubhengeza ukwandiswa kwesibonelelo seCovid-19.  NguSonia A. Rao kunye noQaqamba Falithenjwa  Isibonelelo soNcedo lweNtlalo kwiNtlupheko seenyanga ezingama-R350 siza kongezelelwa omnye unyaka, kude...

Isibongozo sikaCeba sokulungisa iiDunoons kuphela kwibala lokudlala sivusa iingxoxo zebhungana  Peter Luhanga  Uceba ukhe wathandabuza ukwabiwa kwemali yenkunzi kamasipala kwiwadi yakhe, esithi ekuphela kwepaki yoluntu...

IMG_0637

u’Turf’ waseKhayelitsha uguqula imizabalazo yangoku ibe yigolide yomculo  INTATHELI YETHU Imvumi yaseKasi yeHip-hop neRnB ingene kudidi lomculo wekwaito ngecwecwe elitsha elinomxholo othi, Ubomi baseMatyotyombeni neliguqulela...